Algemene voorwaarden

Echo bv respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om bezoekers de mogelijkheid te geven de eigenaar van een IBAN nummer op te zoeken. Echo bv zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen ten allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u dat ons laten weten met een bericht via de contact pagina.

Een registratie van een IBAN-nummer wordt gedaan door een storting te doen van € 10 + 21% btw = € 12,10 op onze bankrekening BE18 4050 1029 5165. Zodra de betaling op ons kantoor is aangekomen wordt het IBAN-nummer waarvan u de vergoeding heeft verzonden, samen met de naam van de eigenaar ingevoerd in onze database. Vanaf dat moment kan een bezoeker van onze applicatie uw IBAN-nummer opzoeken en zien dat u de eigenaar bent.

Uw abonnement is geldig voor een periode van 2 jaar, ingaande op de dag van ontvangst van de betaling. Voor het einde van deze periode wordt er een herinneringsmail gestuurd (als we uw e-mailadres kennen) om u eraan te herinneren uw abonnement te verlengen. Om uw e-mailadres te weten, voert u het in het omschrijvingsveld van de betalingsinstructie in.

Indien u dat wenst kan u een factuur van deze dienst bekomen. Vul daarvoor zowel uw e-mailadres als uw btw-nummer in, in het omschrijvingsveld van de betalingsinstructie. Dit doen we enkel voor Belgische klanten, met een BE btw nummer dus.

In geval van een gerechterlijk geschill is enkel de rechtbank te Brussel (België) bevoegd.

 


 

General conditions

Echo bv respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially. We only use your data to give visitors the opportunity to look up the owner of an IBAN number. Echo bv will not sell your personal information to third parties.

We appreciate the trust you place in us and we will therefore handle your data with the utmost care. Your data will be protected and treated confidentially at all times. If you want to have your data removed, you can let us know with a message via the contact page.

A registration of a IBAN number is done by making a deposit op € 10 + 21% tax = € 12,10 on our bank account BE18 4050 1029 5165. Once payment arrives at our office the IBAN number you sent the fee from together with the owner's name will be entered in our database. From that moment, a visitor of our application can search your IBAN number and see that you are the owner.

Your subsription is valid for a period of 2 years, starting from the date of arrival of payment. Before the end of this period a reminder email will be sent if we know your email address, reminding you to renew your subscription. To know your email address please enter it into the description field of the payment instruction.

If you wish, you can obtain an invoice for this service. Enter both your email address and your VAT number in the description field of the payment instruction. We only do this for Belgian customers, so with a BE VAT number.

In the event of a judicial dispute, only the court in Brussels (Belgium) has jurisdiction.

 


 

All Rights Reserved • Echo bv • Keerbergen, Belgium • BE0444.056.201